رئیس پارلمان کویت خواستار انتخابات زود هنگام در این کشور شد