بازی سازان ایرانی توسط "مدیرعامل گیم‌کانکشن ارزیابی می شوند