مدیرکل دفتر استاندار و روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی منصوب شد