حرکت های مردمی همواره پشتوانه اسلام برای مقابله با دشمنان بوده است