نظرسنجی: روابط تجاری با اتحادیه اروپا اولویت بیشترشهروندان انگلیسی است