امضای قرارداد انرژی و دفاعی میلیاردها دلاری روسیه و هند