«حسن سبحانی» در جمعیت پیشرفت و عدالت سخنرانی می‌کند