بانک سرمایه 7 هزار میلیارد تومان معوقات غیرقابل وصول دارد