فراخوان شرکتها برای حضور در مناقصه‎های قراردادهای نفتی