اعضای نزدیک به پایداری از وزیر اطلاعات توضیح خواستند