استقرار ارتش عراق در 15 کیلومتری موصل؛ در انتظار اعلام ساعت صفر