۹۰درصد تسهیلات صندوق ذخیره فرهنگیان به ۳۰ نفر اختصاص یافت