ناسازگاری 100 جایگاه CNGدر راستای کیفی سازی/تعلیق تحویل گاز به برخی از جایگاه ها