فراخوان شرکتهای اکتشاف و تولید برای حضور در مناقصه‎ قراردادهای نفتی