رونالدینیو رفتن به ساحل را به حضور در نوکمپ ترجیح داد