خلع ید 310 هزار مترمربع از اراضی ملی در چایپاره در 6 ماه