مسلمانان میانمار حملات مرگبار به نیروهای دولتی در راخین را محکوم کردند