مدیرعامل پژو سیتروئن جزییاتی از نحوه همکاری با سایپا را تشریح کرد