موافقت قاطع با تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان