روسیه: تاکید شرکت کنندگان در لوزان بر حفظ سوریه به عنوان کشوری واحد