ورود 2793 نفر به فرایند خرید مسکن از طریق فرابورس در هفته گذشته