تاخیر در تحویل هواپیماها به ایران به مذاکرات بین ایرباس و بوئینگ مربوط است