پرداخت 8800 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط