لندن میزبان وزیران خارجه آمریکا، فرانسه و آلمان برای گفتگو درباره سوریه