شورای عالی سیاسی یمن اقدام بین المللی برای توقف جنگ را خواستار شد