برگزاری نمایشگاه "پنجره‌ای رو به الجزایر" از سوی سفارت این کشور در تهران