فراخوان شرکت‎های اکتشاف و تولید برای حضور در مناقصه‎های قراردادهای نفتی