از سخنرانی اوباما همراه با کودکی شیرخوار تا برگزاری جشن ملی در تایوان