تشریح علت ریزش مترو قیام/خطوط ۶ و ۷ مترو مطالعات کافی ندارد