وقتی ظریف از نقاشی‌های فرشچیان در مذاکرات استفاده کرد