ورود نظامی آمریکا در سوریه به «تقابل سخت» با مسکو می‌انجامد