الگوی جدید اوراق اجاره دولتی با سبدی متنوع از دارایی های دولت