90 درصد دانشگاه‌ها فقط وقت آموزش عالی را پر می‌کنند