مجامع بین المللی به دخالت های عربستان در افغانستان پایان دهند