مسکو: حاضران در نشست لوزان بر تعیین آینده سوریه توسط سوریها و از راه گفت‌وگو تاکید کردند