آخرین درصد سهام شناور آزاد و رتبه 81 شرکت فرابورسی