نیروی هوایی عراق هزاران اعلامیه بر فراز شهر موصل رها کرد