اجازه نفوذ به آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم نمی دهیم