محتوای نشست لوزان به طور خاص درباره آتش بس در سوریه بود