ترامپ: کلینتون در مناظره اخیر مواد مخدر استفاده کرده بود