شروط 7 گانه بانک مرکزی برای برگزاری مجمع بانک تجارت