پیام عبدالرضا هاشم زایی در پی بهبود وضعیت جسمی بعد از سانحه رانندگی