آغاز فصل سرما و سرنوشت نامعلوم 400 هزار پناهجوی بازگشته به افغانستان