تداوم کم توجهی دولت به ابزار مهم کاهش آسيب پذيری ايران در برابر تحريم‌های اقتصادی