با توجه به عمر کوتاه دولت، مخالف هرگونه استیضاح هستیم