صهیونیستها 6 فلسطینی را در قدس اشغالی بازداشت کردند