تحلیلی کوتاه از بورس با تکیه بر قیمت نفت و گزارش های 6 ماهه