آمریکا به دنبال جنگ فرسایشی و بلند مدت در سوریه است