تشریح دلایل تاخیر در تهیه گزارش اجرای برجام/ تعیین زمان آماده شدن گزارش 6 ماهه اجرای برجام