وقتی ظریف از نقاشی‌های فرشچیان در مذاکرات هسته‌ای استفاده کرد